Police Security System

Police Security System je určen pro výcvik Policistů ČR a strážníků obecních policií a ostatní příslušníky ozbrojených složek (dále jen "policisté/strážníci"). Byl vyvinut specificky pro jejich pracovní zařazení a je snadno naučitelný i při relativně krátké době. Policisté/strážníci zde reagují jedním principem obrany na téměř jakýkoli útok. Získávají tak komplexní pohled na sebeobranu a použití donucovacích prostředků. Neřeší tedy každý druh útoku jinou technikou, ve stresu se nebudou schopni tak zachovat, i když jim to původně v tělocvičně fungovalo.

Výuka Police Security System probíhá formou reálných kontaktních cvičení, tento postup je jediným možným k získání požadovaných dovedností za relativně krátkou časovou dobu na výcvik. Díky těmto reálným cvičením si policisté/strážníci při výcviku uvědomí skutečné nebezpečí, které jim v daných situacích hrozí. Naučí se nepodceňovat zdánlivě bezpečné situace, zároveň díky výukovému systému zjistí, že jsou schopni nebezpečné situace úspěšně řešit. To je výsledek, který je požadován: Policista, který si je vědom rizik, ale který také ví, jak je řešit.

Výukový postup v Police Security System je logicky uspořádán podle toho, jak se může riziková situace vyvíjet. Systém je rozdělen do tří výukových fází - kruhů, každý z těchto kruhů staví policistu/strážníka do obtížnějších situací, jako je obrana proti ozbrojenému útočníkovi, skupině, učí policistu/strážníka jak spolupracovat v hlídce apod.

Není cílem v každém kruhu ukazovat množství technik, ale naučit policistu/strážníka, že jednoduché principy, které si osvojil v prvním kruhu, lze aplikovat v daleko více situacích, kterými prochází v druhém kruhu.

Na závěr při modelových situacích třetího kruhu policista/strážník zjistí, že v problematice bezpečnosti, ať už je v jakékoli situaci, má jasno a umí v ní reagovat.

Výcvik Police Security System klade důraz především na taktické zvládnutí zákroku, čímž policista/strážník eliminuje nebezpečí vyhrocení situace a nutnost užití donucovacích prostředků v situacích, kdy toho není třeba.

Výhody Police Security System

  • Policisté/strážníci používají stejné principy na rozdílné situace, a to podstatně zjednodušuje tuto problematiku.
  • Snadná naučitelnost - při správném metodickém vedení se policisté/strážníci mnohému nejen naučí, ale také to budou umět efektivně aplikovat.
  • Komplexní řešení komplexní problematiky, ne pouze několik konkrétních technik.
  • Vybudování schopnosti správného a včasného rozhodnutí.
  • Pochopení nebezpečí a vytvoření si tak vhodné zodpovědnosti včetně prevence.
  • Zvýšení sebevědomí.
  • Asertivní jednání bez použití síly.
  • Profesionalita - zefektivnění výcviku a jeho aplikace v praxi, lze tedy očekávat větší důvěryhodnost z řad civilního sektoru.
  • Police Security System byl přijat jako základní výcvikový systém POLICIE ČR.

Kurzy Police Security System jsou určeny pouze pro příslušníky ozbrojených sborů a zaměstnance Městských/Obecních policií zařazených jako strážník MP/OP. Před započetím kurzu se budou účastníci prokazovat služebním průkazem člena ozbrojených sborů nebo průkazem strážníka MP/OP.
Police Security System není určen pro civilní sektor!

Jan Dvořák
Jan Dvořák
instruktor Police Security System
Telefon: (+420) 603 770 407
E-mail: dvorak.jan@securitysystem.cz


Motto: Věříme, že má-li být člověk v dnešní době opravdu komplexním bojovníkem, měl by umět bojovat ve stoje, vsedě, na zemi, proti jednomu útočníkovi i proti více útočníkům, beze zbraně, se zbraní, proti zbraním...

Cesta: Hlavní strana / Služby / Police Security System

Menu: